Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №243 Дніпровської міської ради

 

Звіт керівника

Звіт керівника про роботу закладу

 у 2022-2023 навчальному році

Звіт складено у відповідності до статті 30 Закону України «Про освіту», стаей 27,38 Закону України «Про повну загальну середню освіту»,наказів Міністерства  освіти і науки України  від 28.01.2005 №55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійних навчальних закладів»,від 23.03.2005 №178 «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю», з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою,поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийнятя й виконання управлінських рішень ,запровадження колегіальної етики управлінської діяльності в закладі.

      Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок)комбінованого типу №243Дніпровської міської ради здійснював свою діяльність відповідно до основних нормативних документів та законодавчих актів України, зокрема:

- Конституція України (1996),

- Закон України «Про освіту» (2017),

 -Закон України «Про дошкільну освіту» (2001),

 -Положення про заклад дошкільної освіти (2021),

 -Базового компоненту  дошкільної освіти в Україні (редакція 2021),

 -Закон України «Про охорону праці»(1992),

- Статут закладу

- План роботи ЗДО

      Головною метою діяльності закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

 

      Діяльність ЗДО направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів;

Найвища цінність освіти не тільки діти, а й педагоги, здатні до розвитку здібностей, таланту, спеціального захисту, збережен­ня індивідуальності дитини.

Заклад дошкільної освіти забезпечений кваліфікованими педагогічними кадрами, які постійно підвищують свій професійний рівень, відвідуючи семі­нари, методичні об'єднання, курси підвищення кваліфікації; Всього в ЗДО працює 13 педагогічних працівників, серед них: завідувач, вихователь-методист, музичний керівникии-1, керівник гуртка англійської мови-1,  практичний психолог та вихователі.

Якісний склад

Кількість

Вища освіта

5

Бакалавр

-

Середня спеціальна освіта-

7

Середня освіта

1

Порівняльний аналіз кількісного та якісного складу педагогічних працівників свідчить про стабільність колективу.

За рівнем кваліфікації у дошкільному навчальному закладі педагоги мають такі кваліфікаційні категорії:

Звання «Виховтель-методист»-3,Спеціаліст - 5

Стимулюванню цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу сприяє атестація, яка проводиться відповідно до ст.54 Закону України «Про освіту», р.6. ст.30,Закону України «Про дошкільну освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого Міністерством освіти і науки України від 06.10.2010 року № 930, зареєстрованого і Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року №1255 - 18550, згідно перспективного плану на 5 років у зазначені терміни. Усі документи до організації і проведенню атестації ведуться і оформляються згідно з установленими термінами. В дошкільному закладі складений перспективний план атестації та курсової перепідготовки на 5 років

Хід атестації педагогічних кадрів у навчальному закладі перебував на постійному контролі. Адміністрацією закладу не тільки надавалась методична допомога в організації атестації безпосередньо вихователям, а й забезпечувався контроль за  своєчасним  і організованим  проходженням  вихователями курсів підвищення кваліфікації при ДАНО та засвоєнням  дистанційних форм роботи під час воєнних дій на  платформаї  ZOOM таCLASS-ROOM.  В цьому році в ЗДО за планом ніхто з педагогів не атестувався.

На сьогодні, підвищення кваліфікації педагогічних працівників не обмежується лише курсами підвищення кваліфікації. Підвищення кваліфікації педагогів на сучасному етапі здійснюється шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти за очною, заочною та дистанційною формами навчання або їхнім поєднанням. Педагоги мають можливість самостійно долучитися до короткострокового підвищення кваліфікації шляхом участі у тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, вебінарах, майстер-класах за різними професійними темами і проблемами. Реалізувати самоосвітню діяльність педагоги мали можливість у різноманітних методичних заходах, конкурсах, виставках. Так курси підвищення кваліфікації пройшли вихователі:  та вихователь-методист  Нестеренко Т.Ф.  брали участь в онлайн –вебінарах, присвячених розробці положень про внутрішню якість освіти в ЗДО, та онлайн-вебінарах  за різною тематикою.   Практичний психолог  Нестеренко Т.Ф.  постійно приймає участь в онлайн вебінарах, семінарах, присвячених роботі на зниження рівня стресу з дітьми, батьками, учасниками освітнього процесу закладу  під час воєних дій.

1.2. Аналіз освітнього процесу.

Завдання, що вирішувались у 2022/2023 н.р.

 Заклад дошкільної освіти діє згідно з Конституцією України, Конвенцію «Про права дитини», Законом України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про пожежну безпеку», «Про охорону праці», «Про забезпечення санітарно-епідеміологічних норм», концепцією про дошкільне виховання, Статутом КЗДО№243ДМР,Колективного договоруміж адміністрацією та профспілковим комітетом первинної органзації Місцевоїпрофесійної спілки «ОБ*ЄДНАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ», Правилами внутрішнього розпорядку, Посадовими інструкціями.

КЗДО №243ДМР керується у своїй роботі Базовим компонентом дошкільної освіти ( прийнятим у січні 2021 року),освітньою програмою для дітей«Стежинки у Всесвіт», педагогічною спадщиною В.Сухомлинського, методикою ТВТЗ. Також вихователі використовують у своїй роботі: «Україна – моя Батьківщина»- програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку (авт. – Кичата І. І., Каплуновська О. М., Палець Ю.М.); «Вчимося жити разом»-програма з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6-7 років (авт. – Піроженко Т. О., Хартман О. Ю.).

Вивчення стану навчально-виховної діяльності, результативності роботипедагогічного колективу здійснювалась за допомогою різних форм контролю, а саме:

*спостереження за діяльністю педагогів — 30 % ;

*аналізу відео -занять — 25%;

Результативність роботи педагогічного колективу

У зв’язку з розвитком нового змісту дошкільної освіти, педагогічний колектив закладу свою діяльність направляв на реалізацію основних завдань:

1.Забеспечити становлення особистості  дитини-дошкільника , її комунікативний, пізнавльний,  соціально- моральний,  креативний, мовленнєвий розвиток, набуття практичного досвіду шляхом формування різних компетентностей згідно БК дошкільної освіти ( державного стадарту дошкільної освіти), через провідні види діяльності.

2.Формувати основи патріотичної свідомості дошкільників з високими морально- духовними якостями, навичками культури спілкування , знаннями про українську культуру та звичаї, як важливими чинниками  націонльно- патріотичного виховання, духовності,  національної свідомості  шляхом  співпраці педагогічної триади  ( педагоги – діти- батьки).

3.Розпочати створювати основу для розвитку критичного мислення  дошкільників.

4. Впроваджувати нові підходи до розв’язання проблеми введення дитини в соціальне середовище та форм ування необхідних «Компетенцій» . наввичок самостійної та спільної діяльності, активної взаємодії у соціумі шляхом створення багатофункціонального,варіативного,доступного, беспечного, предметно - просторового середовища , сприятливого для гармонійного розвитку особистості дошкільника

5.Проводити просвітницьку роботу серед батьків щодо нового змісту Державного стандарту дошкільної освіти та завдань батьків як учасників освітнього процесу по формуванню ключових компетнтностей важливих для подальшого навчання дитини на наступних рівнях освіти.

Методична робота

З метою реалізації головних завдань, адміністрацією закладу дошкільної освіти був переглянутий на основі самооцінки педагогів та оцінки адміністрації рівень професійної майстерності педагогів і сплановані різні форми методичної роботи з кадрами, які забезпечили необхідний рівень знань, умінь та навичок у досягненні мети. В кінці навчального року традиційно було проведено анкетування педагогів з метою оцінювання методичних заходів та вивченням пропозицій щодо планування на новий навчальний рік.

Для визначення рівня педагогічної компетентності вихователів, проводився моніторинг: «Педагогічна компетентність вихователів», велась діагностична картка професійної майстерності вихователів. За даними моніторингу підвищився рівень професійної компетентності вихователів, знань з різних розділів програми та підвищилась результативність навчально-виховного процесу: зріс рівень професійної компетентності вихователів.

Рівень професійної компетентності вихователів.

З метою підвищення педагогічної майстерності вихователів, спрямовуючи навчально-виховний процес на виконання головних завдань, були сплановані та проведені протягом року такі форми методичної роботи:

- найважливішою формою підвищення педагогічної майстерності, креативності педагогів була педагогічна рада. Проведені педагогічні ради відзначались актуальністю, науковістю та доцільністю тематики, інноваційними підходами до їх проведення з використанням інтерактивних форм і методів.

Тематика педагогічних рад відповідала ключовим завданням на навчальний рік. В кожній педраді розглядалось перше питання на виконання рішень попередньої педради, в педагогічних радах передбачені заходи для участі педагогів всіх категорій.

Цікаво й змістовно були проведені педагогічні ради:

-«Критичне мислення –навичка мпайбутнього»

-«Виховання духовності у дітей засобами народознавства»

-«Художнє слово як засіб формування світогляду в інтегрованому просторі»

Робота педагогічних рад була проведена на науковій основі. Педагоги обмінювалися досвідом своєї роботи, активно включалися до обговорення «за круглим столом», інформували, аналізували, звітували про власні здобутки, ділились власним досвідом роботи, демонстрували мультимедійні презентації з власного досвіду роботи, підбивали підсумки роботи щодо вирішення річних завдань. Систематично брали участь в засіданнях педагогічної ради 100% її членів.

Важливою формою підвищення рівня педагогічної майстерності педагогів була участь у проведенні семінарів: семінар-практикум: «Ділова гра «Книга – вікно в чарівний світ», грудень  2022 р.; семінар-практикум : «Формуємо психологічне здоров’я  дошкільників» квітень 2023р.  Були проведені майстер- класи:»Пальчиковий ігротренінг» - вихователь Пікуліна О. М.,  «Ситуація Ляп» - вих. Самойленко В.Д., «Квест- гра як освітня технологія і застосування її в освітньому процесі ЗДО»- вих. Коріневич А.Г., «Родинне дерево»- вих. Шаботинець Т.В.,  «Застосування методу «сінквейн» для розвитку мовлення ст. дошкільників –вих. Костюченко О.В.  

Зміст проведених семінарів і майстер –класів  складався з теоретичних, практичних завдань і використання активних та інтерактивних форм роботи з кадрами.   В результаті цих форм роботи  підвищилась ефективність діяльності колективу за комплексною і парціальними Програмами, підвищилась якість роботи по вирішенню річних завдань.

Методична робота в ЗДО була максимально гнучкою, сприяла підвищенню інноваційного потенціалу педагогів – у роботі з педагогами переважали інтерактивні форми методичної роботи, в яких мав можливість взяти участь кожний педагог.

Для ефективного підвищення майстерності вихователів, вдосконалення теоретичної і практичної підготовки упродовж навчального року були проведені презентація та круглі столи з метою ознайомлення вихователів зі змістом передових  педагогічних досвідів  «Виховання людини- патріота ,як пріоритетна складова процесу соціалізації особистості », « Комунікативно-мовленнєва діяльність дошкільників».   Педагоги садочка активно працювали над проектом «Україна – наша Батьківщина», посилаючись на педагогічну спадщину  В.О. Сухомлинського. Вихователі закладу    творчо використовували доробки педагогічної майстерні у власній педагогічній діяльності.

Виконання завдань правового виховання, визначеного новою редакцією Базового компоненту дошкільної освіти реалізується як в повсякденному житті з дітьми в усіх вікових групах,так і на заняттях. Особливу увагу упродовж Тижня правової освіти «Кожна дитина – маленька людина» було закцентовано педагогами на просвітницьку роботу з батьками.

В цьому навчальному році вихвателі закладу у зв’язку з воєнним  станом працювали за індивідуальними планами  та перейшли на нові форми дистанційної роботи з дітьми та батьками. Педагоги продемонстрували свою фахову майстерність, творчість, уміння цікаво і невимушено залучати дітей до пізнавальної та практичної діяльності за темою занять, підтримувати дитячу зацікавленість упродовж всього заняття.   Вихователями систематично готувалися відео- заняття з різних розділів програми  та надсилалися  на SMART- освіту та в групу ЗДО. Кожне переглянуте заняття свідчило про велику попередню роботу з малятами і батьками. У кожного вихователя спостерігався свій особистий стиль підготовки та проведення освітньої роботи з малятами; у кожного педагога – були власні творчі родзинки, які варто запозичити іншим та впровадити у свою практику роботи.

В полі зору методичної служби дошкільного навчального закладу уже упродовж кількох років вирішення проблем національно-патріотичного виховання.Виховання юних громадян нашої країни в дошкільному закладі здійснюється на засадах надбань та цінностей минулих поколінь, народознавства, етнопедагогіки, культури, традицій та історії українського народу.

Методична служба закладу дошкільної освіти значну увагу приділяла виконанню Закону України «Про засади державної мовної політики» та інших нормативних документів з питань розвитку та впровадження державної мови. Вся ділова документація в ЗДО велась державною мовою з дотриманням нормативних вимог. Педагоги мають достатній рівень володіння державною мовою.

Враховуючи реалії нашого сьогодення, маючи певний досвід роботи з навчання дітей українського мовлення та ознайомлення дошкільників з побутом, традиціями, культурою, історією українського народу  педагогічний колектив продовжуватиме цей напрям, як один з методів формування громадянина української держави. Упродовж року забезпечувався організаційно-методичний супровід проведення  роботи  спрямованої на вивчення фольклору, етнографії, національної культури й мистецтва.

Проведені різнопланові форми методичної роботи в закладі сприяли підвищенню результативності освітньої роботи з дітьми дошкільного віку. Результативність освітньої роботи вивчалась та аналізувалась вихователем-методистом  Нестеренко Т.Ф.  Так упродовж навчального року був проведений тематичний аналіз:» Стан роботи  ЗДО  з патріотичного виховання»,  комплексну перевірку « Готовність  дітей  старшого віку до навчання у школі» не  було можливості провести , тому практичний психолог Нестеренко Т.Ф. запропонувала  батькам тести  на виявлення знань дітей з логіки, математики, уважності, просторового мислення, пам’яті. 

У всіх вікових групах організована навчально-пізнавальна діяльність відповідно до програмових завдань. Педагоги, через різні види занять, заохочували дошкільнят до критичного мислення, творчості, винахідливості, оцінювали конкретні досягнення дітейПедагогічний колектив дошкільного закладу продовжує роботу над створенням методичного простору. Методична робота, а саме консультації, семінари, ділові ігри, відеозаняття , круглі столи сприяли розвитку творчості, ініціативи, та були спрямовані на підвищення якості освітнього процесу.

Але, були з'ясовані такі основні проблеми:

­ низький рівень особистої участі деяких педагогів у проведенні методичних заходів;

­ недостатній рівень самоосвіти окремих педагогів;

­ недостатній рівень інноваційної компетентності педагогів.

З метою подолання вищевказаних проблем у 2023/2024 н.р. доцільно вихователям  опановувати нові  форми самоосвіти.  Методичній службі організувати науково-методичну роботу з педагогами щодо діагностики їхтруднощів, проводити інформаційно-довідкову роботу, продовжувати поповнювати картотеку бази даних інновацій тощо.

У всіх вікових групах зібраний та систематизований матеріал з питань формування здорового способу життя дітей та їх батьків . Вихователі проводили онлайн-консультації для батьків та вакладали вгрупахVIBER цікавий матеріал на тему ЗСЖ.

В минулому 2022/2023 н.р. освітній процес носив науково-методичний та пошуковий характер. Відповідно до нормативних вимог велась вся ділова документація вихователів, музичного керівника, практичного психолога, вихователя-методиста , директора. Але були виявлені такі недоліки:

- вихователі недостатньо володіють методикою розвитку звукової культури мовлення дітей, використовують під час занять з мовленнєвого розвитку лише традиційні методи навчання;

- педагоги в організації освітнього процесу не мали можливості в більш значному об’ємі проводити роботу з пізнавального  розвитку  дошкільників  та   розвитку творчих здібностей дітей.

Для підвищення рівня роботи методичної служби у 2023/2024 навчальному році необхідно:

1.  Продовжувати створити умови для росту професійної майстерності в ЗДО.

2. Активізувати педагогів до роботи над індивідуальною науково-методичною темою з метою підвищення рівня їх професійної компетентності.

3. Спланувати заходи, що забезпечать активну участь у підготовці та проведенні методичних заходів.

Організація та результативність освітнього процесу

З метою реалізації Закону України «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, положень Національної доктрини розвитку освіти упродовж 2022/2023 навчального року в дошкільному навчальному закладі виховний та освітній процес організовувався таким чином, щоб забезпечити рівний доступ до якісної освіти кожній дитині дошкільного віку.

Зміст освітнього процесу в закладі визначався Базовим компонентом дошкільної освіти, Освітньою програмою  «Стежинки у Всесвіт».За минулий навчальний рік педагоги докорінно змінили своє ставлення до організації предметно-розвивального середовища.  Зміст розвивального середовища в дошкільному навчальному закладі задовольняє всі потреби щодо розвитку дитини та становлення її творчих здібностей.

У всіх вікових групах піддержується  предметно-ігрове середовище  так, щоб кожна дитина після закінчення війни  мала можливість займатись улюбленою справою.

У 2023/2024 н.р. продовжувати роботу щодо формування здорового способу життя, збереження і зміцнення здоров'я дітей:

­ надавати психологічну допомогу дітям з проблемами в емоційно-вольовому розвитку;

­ сприяти розкриттю творчих здібностей кожної дитини, виявляти обдарованих дітей;

­ використовувати різноманітні форми роботи з метою психологічної компетентності педагогів і психолого-педагогічної освіченості батьків.

­ Використовувати ІКТ та розробити заняття, дидактичні ігри, підготувати цікавий матеріал для використання онлайн у своїй  роботі з дітьми.

В методичному кабінеті створені умови для самоосвіти педагогів, систематизований дидактичний матеріал.

Створена методична база в кожній віковій групі щодо оснащення педагогічного процесу та розвивального середовища: оформлені куточки з народознавства, підібрана методична та дитяча література, сучасні наочні матеріали, іграшки тощо. змістовні та цікаві заняття.

 Безпека життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу

Відповідно до Закону України «Про охорону праці», «Положення про організацію роботи з охорони праці в закладах освіти» адміністрація спільно з профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці. Весь освітній процес здійснюється відповідно до Інструкції з охорони життя і здоров’я дітей дошкільного віку. Контроль за необхідними і безпечними умовами праці – триступеневий, за участю директора, відповідальних осіб, комісії з охорони праці і батьківського комітету. Таким чином, контроль з охорони праці та безпеки діяльності в ЗДО в 2022/2023н.р. мав комплексний характер і вчасно реалізовувався адміністрацією.

У закладі в наявності вся нормативна база з питань охорони праці та пожежної безпеки. Необхідна ділова документація ведеться відповідно до вимог «Положення про навчання та інструктаж з охорони праці», все обладнання справне, знаходиться в задовільному стані.

Проведений огляд стану виконання педагогічними працівниками та дітьми вимог безпеки життєдіяльності. У ході огляду виявлено:

- у закладі у всіх вікових групах створені і забезпечені умови для збереження здоров’я і безпечного перебування дітей;

- дотримується техніка безпеки всіма працівниками;

- закріплені меблі;

- посуд в групах відповідає вимогам;

- мийні засоби зберігаються у недоступних для дітей місцях;

Усі працівники усвідомлюють важливість проблеми, знають як діяти у випадку пожежі, дотримуються правил безпеки під час проведення екскурсій, дотримуються інструкцій з організації охорони із життя, здоров’я дітей в дошкільному навчальному закладі.

- кожне півріччя у закладі проводиться навчальна евакуація (пожежа та надзвичайні ситуації) співробітників та дітей.  Ця робота проводилася з батьками та дітьми в онлайн- режимі, з співробітниками – в офлайн – режимі.

Відповідно до плану роботи закладу постійно проводилась робота щодо попередження дитячого травматизму. Випадків дитячого травматизму під час перебування дітей дома протягом року не зафіксовано. З метою запобігання травматизму  вихователі проводили консультаційну роботу з батьками  на платформах  Zoom   таClASS-ROOM.

Проте необхідно більше уваги приділити розробці та виготовленню дидактичних ігор, посібників, атрибутів для сюжетно-рольових ігор з безпеки життєдіяльності та використанню нетрадиційних форм роботи з даного питання.

Наступні розділи планування роботи в  ЗДО залишаються на  черзі денній і будуть впроваджуватися в роботу в закладі в повоєнні часи.

Фізкультурно-оздоровча робота

Дошкільний заклад у 2023/2024 навчальному році особливу увагу приділятиме  зміцненню фізичного здоров’я дітей та впровадженню здоров’язберігаючих технологій. Ефективність оздоровчих заходів визначається

тим, що поєднуватиме   тривалу  комплексну  та інтенсивну  оздоровчо-профілактичну  робота з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного життя дошкільників.

Дітей оточуватимуть  кваліфіковані педагоги, практичний психолог, медичний працівник, які здійснюватимуть постійний моніторинг стану здоров’я дітей, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, підтримуватимуть  інтерес дитини до власного здоров’я, вирішуватимуть питання щодо системи заходів по оздоровленню дошкільників.

В наявності спортивна зала, яка оснащена необхідним спортивним інвентарем, який постійно поповнюється (придбані сучасні м’ячі, кеглі, кільцекиди, тощо).

В ЗДО створені належні умови для фізичного виховання дошкільників.

Педагогами  закладу  значна увага приділялась роботі з батьками і дітьми  по проведенню загартовуючих  та оздоровчих заходів: щоденній  ранковій  гімнастиці , заняттям, фізкультхвилинкам  та фізкультурним  паузам  під час занять в онлайн -режимі.

У полі зору роботи з батьками була проведена просвітницька робота з проблеми ведення здорового способу життя в сім'ї (розроблені пам’ятки, виготовлені папки-ширми («Для маляток-здоров'яток», «Фізичне виховання вдома», проводились індивідуальні консультації).

Медичне обслуговування

У КЗДО № 243 ДМР працює:

Назва закладу

Кількість штатних одиниць

Фактична кількість медпрацівників

% забезпеченості медичними кадрами

 

сестра медична старша – 1 ставки

сестра медична старша– Федік Т.В.

100%

 

Медичний кабінет розташований на першому поверсі, забезпечений необхідним обладнанням та інвентарем.

У дошкільному  закладі  в 2022/2023 навчальному році особливу увагу приділялося  підтримці санітарно- гігієнічного режиму в закладі, своєчасному проходженню медоглядів працівниками ,дотриманню карантинних вимог.

Медичне обслуговування дітей ЗДО  буде здійснювати  медична сестра. Результати обстеження й оцінки стану здоров’я дітей обов’язково доводятимуться  до відома батьків. Медичний працівник, в міру своїх повноважень, контролюватиме  дотримання санітарно-гігієнічних вимог групових кімнат, приміщень, майданчиків. Прийматиме  участь у здійсненні медико-педагогічного контролю під час занять дітей фізичною культурою,  контроль за станом здоров’я, нервово-психічного та фізичного розвитку дітей.

Здійснюватиметься суворий контроль за умовами зберігання, дотриманням терміну реалізації продуктів харчування та технологією приготування їжі. Своєчасно замовлятиме  продукти харчування, виходячи з наявності їх залишків у коморі.

Подальші напрямки роботи:

· постійне інформування батьків про стан харчування дітей в ЗДО;

· консультації для батьків щодо раціонального харчування дітей та дотримання режиму вдома;

Соціальний захист дітей

Заклад дошкільноїосвіти забезпечений нормативно-правовими документами з питань соціального захисту дітей. Наказом по дошкільному закладу «Про організацію роботи з соціальної підтримки дітей ЗДО на 2022/2023 навчальний рік» призначено громадським інспектором з охорони прав